آدرس : کرمان ، میدان شهداء (مشتاق ) جنب مسجد جامع

مدرسه علمیه فاطمیه کرمان

اسرار عبادات